Houd me op de hoogte!!

Houd me op de hoogte
Sending

Bouw je mee?

Het Platform Autonome Coaches (PAC)  is een ontmoetingsplek voor professionals die beroepsmatig helpende en/of begeleidende gesprekken voeren.
Voor het gemak noemen we deze activiteit ‘coachen’, die ook door counselors, supervisors, mentoren, psychologen en geestelijk verzorgers beoefend wordt.
PAC wil een plek zijn waar de deelnemers samen in gesprek zijn over hun beroep. In en door dit gesprek willen we een gemeenschap van coaches vormen waarbij we

  • naast oog te hebben voor individuele en psychologische aspecten van het gesprek ook aandacht geven aan sociologische verbeeldingskracht. We bezien het gesprek, en de effecten ervan, vanuit de optiek van de betrokken organisatie of (leef)gemeenschap en het grotere maatschappelijke geheel.
  • naast professionele standaards, regels en procedures, professionele kwaliteit bovenal zien als iets waar we van binnenuit als persoon voor staan en die we blijven ontwikkelen als een vorm van professionele hygiëne.
  • naast noodzakelijke vergaderafspraken de onderlinge dialoog ontwikkelen op een wijze die overeenstemt met onze beroepswaarden. Deze eigen waardenvolle bezonnenheid toont zich in het onderlinge gesprek.

Waarom dit platform?

Wij willen ons vak ontwikkelen, onszelf kritisch bezien en de kwaliteit van ons werk vergroten en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze samenleving. Dat vraagt om reflectie en dialoog aan de hand van onderzoeksvragen die ertoe doen zoals: Wat is onze rol, als coaches, in de samenleving? Hoe gaan we om met de maatschappelijke problemen waarvan onze cliënten de signaaldragers zijn? Hoe komt het dat we in ons werk vooral leunen op psychologistische tradities en wat kunnen we doen om andere disciplines toe te voegen?

Pijlers van het platform – Waar is ons platform op gebaseerd?

Autonomie omdat we in de manier waarop we omgaan met onze visie op ons vak zelf de verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen professionaliteit en de voortdurende ontwikkeling van ons vak. Respect voor en erkenning van ieders professionele autonomie staan voorop. We nemen elkaar dan ook niet de maat met behulp van competentieprofielen en registratieprocedures.

Gemeenschap omdat het elkaar inspireren en het van elkaar leren het beste gaat in een groep van mensen die samen iets delen. Je hebt een nest nodig en een band met collega’s. Het platform is een ‘leerhuis’ waar je leert van anderen net zo goed als anderen van jou leren, waar je jouw professionele autonomie in verbinding met anderen en in vrijheid verder vorm geeft.

Brede moraliteit omdat we willen werken vanuit een brede, doordachte, persoonlijke ethiek, die gestoeld is op het oog hebben voor wat maatschappelijk en beroepsmatig nodig en juist is om te doen. We kijken dan ook naar wat er aan de hand is zowel in organisaties, scholen en buurten als in de maatschappij en de politiek en hoe dit zich verhoudt tot onze beroepspraktijk en vice versa. Daarbij onderzoeken we welke houding wij daartegenover aannemen, wat ons te doen staat en wat we moeten laten.

Overeenstemming in woord en daad,  omdat we in de manier waarop we aan ons platform bouwen, streven naar een visie, structuur en procedures die overeenkomen met de waarden die we hechten aan een gemeenschap van autonome coaches.

Tussen droom en daad……

Het verlangen naar een inspirerende en bij deze tijd passend platform voor coaches is volgens ons aanwezig. Onze uitgangspunten daarvoor hebben wij helder.  Voor het daadwerkelijk vormgeven van ons platform zullen we samen de bruggen naar elkaar moeten bouwen, terwijl we al werkend hieraan er al overheen lopen.

De kernvraag tijdens dit gezamenlijke creatieproces is:

  • Hoe kunnen we een goed functionerend platform vormen dat biedt wat coaches nodig hebben om zichzelf en
  • het vak te ontwikkelen en
  • dat aansluit bij de ontwikkeling van onze samenleving en
  • dat tegelijkertijd de professional een onderscheidend gezicht op de markt geeft?

Dus hoe creëren we een platform dat overeenkomt met onze beroepswaardes? Omdat we de eigen professionele autonomie, als de basis van ons beroep, (h)erkennen, willen we van boven opgelegde controle, bureaucratische regels en economisering vermijden.

Als je meedoet houdt dit in eerste instantie in dat je

  • deelneemt aan de ontwikkeling van dit nieuwe platform, in het gezelschap van collega’s en de betrokken initiatiefnemers van dit moment. Je draagt bij en vaart mee op de stroom van wat we teweeg gaan brengen en daar kun je trots op zijn!
  • met je deelname een gemeenschap van professionals en dus ook jezelf versterkt, waar door middel van een PAC-Leerhuis – vóór en dóór onszelf – een inspirerende ontmoetingsplek gecreëerd wordt. In dit PAC-Leerhuis kan het Gilde-idee, een meester-leerling-opzet zonder economische bemiddeling worden vormgegeven en worden studie- en dialoogbijeenkomsten georganiseerd.

We nodigen je van harte uit om mee te denken en te doen! Kom daarom naar onze bijeenkomsten waar we de vrije ruimte opzoeken om met elkaar het gesprek aan te gaan rondom een onderzoeksvraag die ertoe doet.

We verheugen ons op de ontmoeting!

Namens het kernteam:
Jikke de Ruiter,
Sijtze de Roos,
Ronald Wolbink